Згідно п. 3 ст.27 Бюджетного кодексу України «закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду». 

З огляду на це, у даному документі викладені положення стосовно напрямів трансформації ППД, що потребують обговорення в експертному середовищі та з усіма стейкхолдерами, а у разі позитивного сприйняття зазначених пропозицій, розробки відповідного законопроєкту щодо внесення змін до Податкового кодексу України протягом першої половини 2021 року до зазначеного дедлайну.

Суть представлених тут пропозицій полягає у трансформації податкової політики держави, спрямованої на формування в Україні такої системи оподаткування, яка буде сприяти довгостроковому, збалансованому, інклюзивному економічному зростанню і, водночас, забезпечувати достатній рівень доходів держави для виконання нею своїх функцій. Для цього, на нашу думку, в середньостроковій перспективі слід здійснити загальний перерозподіл податкового навантаження шляхом застосування усього переліку податків та їх складових елементів (платники, об‘єкти, база, пільги, ставки тощо), що має призвести як до усунення диспропорцій самої податкової системи України, і сприятиме (1) структурній модернізації вітчизняної економіки у довгостроковому періоді та (2) зростанню рівня добровільності сплати податків. Зазначені пропозиції в основному стосуються змін структури податкової системи та елементів податків, і не стосуються відповідних змін в системі їх адміністрування, оскільки це предмет окремої дискусії.Далі в цьому документі у параграфі І сформульовано мету і завдання податкової політики держави з огляду на соціально-економічні проблеми, що потребують вирішення, у параграфах ІІ – ІІІ представлені факти, аргументи, висновки з власних досліджень, досліджень українських та міжнародних експертів, розрахунки, які слугують обґрунтуванням сформульованих пропозицій, що представлені в параграфах ІV та V цього документу.